Indledningsvist er det vigtigt at definere, hvad designretten beskytter. Når en designbeskyttelse er opnået, beskytter denne eneret et produkts udseende. Dette kan være alt fra en stol til dele af et produkt, såsom et bordben. Man kan opnå designbeskyttelse på to måder; et såkaldt registreret design og et uregistreret EU-design. I den forbindelse er beskyttelsesperioden for det registrerede design 25 år, hvorved der ved det uregistrerede design kun opnås en beskyttelse på 3 år. For at opnå en registreret designbeskyttelse skal tre kumulative betingelser opfyldes.  

For det første skal produktet være nyt, jf. designlovens § 3, stk. 2. At et design er nyt betyder, at hvis intet identisk design er blevet offentligt tilgængeligt inden ansøgningens indgivelse vil dette blive betegnet som værende nyt. I denne forbindelse anses et design for værende identisk, hvis deres særlige træk kun adskiller sig fra hinanden på uvæsentlige punkter. I denne forbindelse foretages der en helhedsbedømmelse af designet.  

Hernæst er det et krav, at designet skal have individuel karakter, jf. designlovens § 3, stk. 3. Dette betyder, at såfremt det giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk end andre design, vil der være tale om et design med individuel karakter. Dette betyder i praksis, at en person med en praktisk erfaring indenfor det givne område får et indtryk af en klar adskillelse af de to design.  

Afslutningsvist må designet ikke være præget af den tekniske funktion, jf. designlovens § 8, stk. 1. Dette betyder, at såfremt designet er afledt af den tekniske funktion der er afgørende for produktet, kan dette ikke designbeskyttes. Et eksempel herpå kan være et bildæk. Bildækkets mønster kan ikke designbeskyttes, idet det er skabt for at sikre bedst muligt vejgreb. En sådan ret har dog mulighed for at blive beskyttet af patentretten. Ansøgningen sendes ved hjælp af et skema online på dkpto.dk. 

En uregistreret EU-design, kan beskyttes, når dette er offentliggjort. Dog foreligger der to kumulative betingelser der begge skal være opfyldt. For det første skal designet være bekendtgjort, udstillet, benyttet kommercielt eller på anden måde være blevet kendt i fællesskabet. For det andet skal den relevante fagkreds i fællesskabet med rimelighed kunne have fået kendskab til offentliggørelsen som led i deres normale forretningsførelse. Hertil foreligger der dog ikke et krav om, at produktet skal være udbredt til hele fællesskabet. Når disse to betingelser er blevet opfyldt, opnås en beskyttelse på 3 år, og dermed skal der ikke foretages yderlige i forbindelse med opnåelse af retten.