Skat og moms

Når der startes egen virksomhed, skal der blandt andet tages højde for de skatte- og momsretlige forhold.  

Enkeltmandsvirksomheder beskattes som udgangspunkt efter reglerne i personskatteloven, der betyder, at ejeren heraf beskattes frem for virksomheden. Dette gøres igennem personskatteordningen, der medfører, at virksomhedens overskud beskattes som en almindelig lønmodtager – dog med den fordel, at der er mulighed for at fradrage eventuelle underskud. 

Virksomheder drevet i personligt regi har også mulighed for at lade sig beskatte af reglerne i virksomhedsskatteloven, der blandt andet omfatter virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.  

Anvendes virksomhedsskatteordningen, er der mulighed for at få fradrag for virksomhedens renteudgifter, ligesom der er mulighed for at spare overskuddet op i virksomheden til en beskatning på 22 % (2017). Kapitalafkastordningen giver samme mulighed for opsparing i virksomheden, men der kan dog kun opspares 25 % af overskuddet, hvormed der skal tages et større beløb ud, før det er fordelagtigt. Der er dog heller ikke mulighed for at få fradrag for virksomhedens renteudgifter. 

Det er op til ejeren af virksomheden at vælge den ordning, der er mest fordelagtig for virksomheden. 

Kapitalselskaber, herunder ApS, A/S og IVS, er kendetegnet ved den begrænsede hæftelse, hvorimod ejerne af henholdsvis enkeltmandsvirksomheder og I/S’er hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset. Det betyder således, at kapitalselskaberne kun hæfter med deres egenkapital over for kreditorerne, ligesom selskaberne beskattes med en selskabsskat på 22 %. 

Som kapitalejer er der mulighed for at få udbetalt udbytte til henholdsvis en beskatning på 27 % af de første 51.700 kr. (2017), og det resterende udbytte beskattes med 42 %. Hvis udbyttet ønskes taget ud af selskabet til senere anvendelse, er det fordelagtigt at stifte et holdingselskab, som udbyttet skattefrit kan overføres til. På den måde fungerer et holdingselskab som en slags ”pengetank”. 

I forhold til de momsretlige forhold kan vi rådgive om registrering, momsregnskab, henholdsvis momspligtige og momsfritagne aktiviteter samt sikre, at det korrekte momsfradrag opnås. 

Det er gældende for både virksomheder og kapitalselskaber, der leverer momspligtige ydelser, at de skal momsregistreres. Hvis der leveres ydelser for under 50.000 kr. i en periode på 12 måneder, er der valgfrihed, om virksomheden skal registreres eller ej. Er der omvendt tale om et salg af momspligtige ydelser over 50.000 kr., skal virksomheden således registreres.  

Visse ydelser er momsfritaget. Det gælder blandt andet ydelser inden for følgende områder: 

  1. Sundhedssektoren 
  2. Undervisnings- og kursusvirksomhed 
  3. Kunstnerisk virksomhed 
  4. Velgørende aktiviteter 

Samarbejdet med Redmark har medført, at vi nu kan være behjælpelige med skatteretlige overvejelser ved valg af virksomheds- og selskabsform samt momsretlige problemstillinger.

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia