De registreredes rettigheder - GDPR art. 15-21

I forbindelse med den nye persondataforordning får de personer, hvis data bliver registrerede, en række rettigheder, som virksomhederne skal opfylde.  

Reglerne om disse rettigheder findes i forordningens artikel 15-21.  

For det første har den registrerede en indsigtsret som følger af art. 15. Retten medføre at man som virksomhed har pligt til at sørge for adgang til de indsamlede oplysningerne for den registrerede samt kunne give oplysninger om b.la. om formål, videregivelse, opbevaringstid samt retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.  

For det andet har den registrerede ret til berigtigelse ifølge forordningens artikel 16. Dette betyder, at man som virksomhed uden unødig forsinkelse skal rette fejlagtige eller ufuldstændige personoplysninger, hvis den registrerede anmoder om det og supplerer med de oplysninger, der er nødvendige. 

Ifølge artikel 17 har den registrerede ret til sletning, også kendt som “retten til at blive glemt”. Dette betyder, at man som virksomhed har pligt til at slette de registreredes oplysninger, hvis b.la.; 

  • Personoplysningerne ikke længere er nødvendig i forhold til det indsamlede formål 
  • Den registrerede trækker sit samtykke tilbage 
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen f.eks. fordi oplysningerne er brugt til direkte markedsføring 
  • Personoplysningerne bliver behandlet ulovligt 

Retten til at blive glemt gælder dog ikke, hvis behandlingen er nødvendigt for at opnå et legitimt formål, som f.eks. at et retskrav kan fastlægges eller gøres gældende eller for at overholde en retlig forpligtigelse. 

Derudover har den registrerede ret til begrænsning af behandling af de indsamlede oplysninger, hvilket følger af artikel 18.  Dette betyder, at man som virksomheden skal stoppe al behandling af oplysningerne bortset fra opbevaring. Retten til begrænsning af behandling gælder f. eks., hvis den registrerede bestrider rigtigheden af de indsamlede oplysninger, eller der ikke længere er behov for oplysningerne udover at gøre et retskrav gældende.  

Der foreligger ifølge artikel 19 en underretningspligt, hvis man har videregivet de indsamlet oplysninger og disse senere er blevet rettet, slettet eller begrænset. I så fald skal hver modtager underrettes om ændringen i de oprindelige oplysninger. Man skal desuden oplyse den registrerede om, hvem der har modtaget oplysningerne, hvis der anmodes derom.  

Forordningen giver også den registrerede ret til dataportabilitet, som følger af artikel 20. Dataportabilitet betyder, at man har ret til at modtage de oplysninger, som er indsamlet i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, har man som virksomhed pligt til at overføre dataen til en anden databehandler, hvis den registrerede ønsker det.  

Til sidst har den registrerede ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de indsamlede oplysninger. Denne ret gælder bl.a., når oplysningerne bruges til direkte markedsføring eller de behandles i forbindelse offentlig myndighedsudøvelse.
Denne ret skal oplyses til den registrerede ved første kommunikation. Oplysningerne om retten skal oplyses klart og adskilt fra andre oplysninger.  

 

Har du spørgsmål til, hvordan du sikrer, at din virksomhed overholder forpligtelserne, der følger af persondataforordningen, er du velkommen til at kontakte Iværksætterretshjælpen.  

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia