Patentloven giver som udgangspunkt, rettighedshaveren mulighed for at opnå eneret til udnyttelse af en opfindelse, både nationalt og internationalt. En sådan patentret vil typisk omfatte et bestemt produkt, en fremgangsmåde eller en konkret anvendelsesteknologi af et produkt.

For at opnå et patent, skal opfindelsen opfylde nogle konkrete krav. Indledningsvist skal opfindelsen have nyhedsværdi fra den dag, hvor ansøgningen om patentet indgives til Patent- og varemærkestyrelsen. Heri ligger det, at opfindelsen skal være ny for alle, både i opfinderens eget land samt resten af verden jf. patentlovens § 2 stk. 1.

Som supplement til førnævnte nyhedskrav, er det tillige et krav, at opfindelsen skal have opfindelseshøjde. Dette betyder, at opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra det hidtil kendte, der er på markedet jf. patentlovens § 2, stk. 1.

Som et tredje krav er det ydermere bestemt, at opfindelsen skal kunne udnyttes industrielt, hvilket betyder, at der skal foreligge en praktisk anvendelighed for opfindelsen og dermed for anvendelsen af det opfundne.

Det sidste krav er at opfindelsen skal kunne beskrives og reproduceres ved ansøgning om patentet. Netop derfor er det tillige nødvendigt, at opfindelsen grundigt skal beskrives i ansøgningen om patentet. Slutteligt skal produktet kunne reproduceres, hvilket betyder, at opfindelsen skal kunne fremstilles identisk i flere eksemplarer.

Et patent er som udgangspunkt gældende i 20 år, fra den dag hvor patentansøgningen indleveres til Patent- og varemærkestyrelsen, hvorfor beskyttelsesperioden er begrænset heraf.

Såfremt der opnås en patentret og der efterfølgende foreligger en krænkelse af det patenterede, kan dette gøres gældende på to måder. Der kan foreligge en krænkelse af patentet, hvis den krænkende opfindelse ligger inden for rammerne af patentkravet. I ansøgningen til patentet vedlægges et patentdokument, hvori man som opfinder skal definere sin opfindelse på en klar og tydelige måde og dermed tilslutte en bestemt angivelse af, hvad der søges beskyttet ved patentansøgningen. Denne definition af patentet er derfor det afgørende, når det skal afgøres, om der foreligger en krænkelse af det opnåede patent.

Ydermere kan der foreligge en krænkelse, såfremt det kan vurderes, at produktet teknisk kan ligestilles med det patenterede, hvorfor dette er en udvidelse af ovenstående mulighed.