Revisorpligt for selskaber:

Alle selskaber i Danmark skal ifølge Årsregnskabsloven udarbejde en årsrapport. En sådan rapport skal give et retvisende billede af økonomien, beslutninger og ændringer i virksomheden i det forløbende år.

Revisionspligten går ud på, at en statsautoriseret eller registreret revisor skal revidere årsregnskabet og godkende årsrapporten. Hvorvidt det er en statsautoriseret eller en registreret revisor afhænger af virksomhedens størrelse og type.

Ved stiftelse af et nyt kapitalselskab, er der mange der står i den situation at de ønsker at begrænse udgifterne hvor det er muligt. Det er på den baggrund at mange vender blikket mod revisionen af årsregnskabet for at begrænse denne udgift.

Det sker dog ofte, at dette resulterer i fejl og misforståelser i den sammenhæng, hvorfor de største af disse faldgruber vil blive gennemgået nedenfor.

Hvilke virksomheder er pålagt revisorpligt?

Aktieselskaber (A/S) – med visse undtagelser

Anpartsselskaber (ApS) – med visse undtagelser

Selskaber med begrænset ansvar (SMBA og AMBA) – med visse undtagelser

Erhvervsdrivende fonde

Børsnoterede fonde

Statslige selskaber

Fravalg af revision før stiftelse:

Når et kapitalselskab stiftes, er det vigtigt, såfremt man ikke ønsker at foretage revision af regnskabet, at dette indskrives selskabets vedtægter. Hvis det ikke indskrives vil det få den konsekvens, at det nye selskab det første regnskabsår skal underlægges revision, hvilket for et mindre nyopstartet selskab kan være en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde. Såfremt at uheldet er ude, er det efter revisionen muligt at fravælge revisionen for de kommende år.

Når et selskab fravælger revisionen, medfører det ikke at selskabet fratages de regler som gælder for udarbejdelsen af et regnskab. Dette medfører blot, at de forpligtelser i stedet på falder selskabet.

Hvornår kan man fravælge revision?

For at det er muligt for et selskab, at fravælge revision, er der visse grænseværdier samt betingelser som skal overholdes. Disse betingelser findes i årsregnskabslovens § 135 og omfatter følgende betingelser.

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af de nedenstående grænsestørrelser på balancedagen:

En balancesum på 4 mio. kr.

En nettoomsætning på 8 mio. kr. og

Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Er der tale om en nystiftet virksomhed kan der efter det første regnskabsår fravælges revision af årsrapporten, hvis virksomheden på balancedagen for det første regnskabsår ikke overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Såfremt man ønsker, at fravælge en revisor ved stiftelsen af et selskab, vil dette også være muligt efter stiftelsen. Dette vil betyde, at fravalget af revisor skal ske på den ordinære generalforsamling, hvilket er den generalforsamling, der afholdes efter udløbet af regnskabsåret, med fremadrettet virkning.

Såfremt revision fravælges skal der dog fortsat udarbejdes og indsendes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

Ønskes der flere oplysninger omkring fravalg af revision, så kan dette findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision