Erstatningsret

Erstatningsretten er relevant for dig som iværksætter, så du ved, hvordan du er stillet ved et eventuelt erstatningskrav. 

I dansk ret forstås erstatningsansvaret indenfor to overordnede kategorier: 

  1. Erstatningsansvar inden for kontrakt, samt erstatningsansvar uden for kontrakt. 

Måden, man skelner imellem disse to på, er ved, at et erstatningskrav udenfor kontrakt kan man ikke føre tabet tilbage som baseret på en aftale mellem skadevolder og skadelidte, hvorimod inden for kontrakt kan man føre sit erstatningskrav tilbage på en misligholdelse af en aftale imellem de parter, der nu måtte være i aftalen. 

Som arbejdsgiver har man objektivt ansvar overfor sine ansatte og deres handlinger, hvilket betyder, at hvis ens ansatte ved hændeligt uheld forårsager en ulykke som led i sit erhverv, vil man være hæftende som arbejdsgiver. Der er undtagelser til dette, hvis ulykken altså ikke sker som et led af arbejdstagerens erhverv, eller det sker i forbindelse med grov uagtsomhed fra arbejdstagers side.  

Ens erstatningsansvar gælder overfor direkte og indirekte tab, såvel som tab af immaterielle rettigheder, der dækkes som udgangspunkt kun over tab, der kan kædes sammen med den handling, der leder til erstatningsansvar og ikke til upåregnelige tab.  

Nogle eksempler på typiske former for erstatning vil være tab af arbejdsfortjeneste, tab af varer,  omkostninger til læge, eller reparation.  Der er altså mange forskellige typer erstatningskrav, der kan rejses både inden for områder, som er muligt at være underlagt forsikring, men også områder der falder udenfor. 

Ved vurdering af, hvem der bærer ansvaret, vil man typisk benytte sig af culpa-reglen for at bestemme om hvorvidt, der er handlet uforsvarligt, og det har ført til en eventuel skade eller et tab. 

Erstatning udenfor kontrakt er fastlagt i retspraksis eller retssædvane gennem culpa-reglen og er derfor ikke fastlagt i nogen dansk lovgivning.  

Definiton af culpa-regel

Den som ved uforsvarlig adfærd (handling eller undladelse) forvolder skade på person og ting, ifalder ansvar herfor, når adfærden kan tilregnes skadevolderen som forsætlig eller uagtsom, medmindre der foreligger særlige fritagelses- eller undskyldningsgrunde, eller skaden må anses for inadækvat (upåregnelig). 

En anden måde at forstå culpa-reglen på

Hovedreglen er, at man pådrager sig et erstatningsansvar ved uagtsom eller forsætlig adfærd. Undtagelserne er 

  1. Ingen skade / tab er lidt, 
  2. Særlige fritagelses- eller undskyldningsgrunde foreligger (eksempelvis egen skyld), 
  3. Påregnelighed og 
  4. Ingen årsagssammenhæng. 

Såfremt du har spørgsmål vedrørende et muligt erstatningsansvar, er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe med at vurdere det mulige ansvar. 

Kontakt

Iværksætterretshjælpen
Niels Jernes Vej 10 (NOVI)
9220 Aalborg SØ

Email
raadgivning@ivsr.dk

Telefon

+45 61271174

Følg os på Facebook

Alle rettigheder forbeholdes Iværksætterretshjælpen © Copyright 2018 – lavet af Conexia